CKB Banka

Antikorupcijska politika CKB-a

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, članica OTP grupe (u daljem tekstu: Banka) i OTP grupa posvećeni su borbi protiv korupcije. Vlasnici i čelnici Banke zastupaju nultu toleranciju prema svim oblicima mita i korupcije (sticanja nepravednih prednosti).
 
Odredbe Antikorupcijske politike Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Politika) formulisane su u skladu sa važećim crnogorskim zakonima, standardima OTP grupe i smjernicama Wolfsberg grupe za borbu protiv korupcije.
 
Svrha ove Politike je da se definišu principi antikorupcijske aktivnosti Banke, identifikuju oblasti koje su posebno izložene riziku od korupcije i da služi kao osnovni dokument za izradu regulatornih akata vezano za antikorupcijske aktivnosti Banke i pogođenih zaposlenih.
 
Principi i odredbe ove Politike primjenjuju se na cjelokupnu organizaciju Banke počevši od formulacije internih regulatornih akata, ugovora koji se zaključuju sa partnerima do aktivnosti pojedinačnih zaposlenih, kao i na sve aktivnosti Banke.
 
Odjeljenje za praćenje usklađenosti poslovanja banke sa propisima je organizaciona jedinica nadležna za Politiku.
 
Antikorupcijsku politiku CKB-a možete pogledati ovdje.