CKB Banka

CKB sankciona politika

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, članica OTP bankarske grupe (u daljem tekstu: banka) i njene podružnice zalažu se za poštovanje međunarodnih sankcionih odredbi koje su propisane nacionalnom legislativom, a izdate od strane međunarodnih organizacija i pojedinačnih državnih organa. Da bi se izbjegla šteta po reputaciju banke (reputacioni rizik), prilikom uspostavljanja određenih odnosa u svrhe otvaranja računa i vršenja transakcija banka postupa sa dužnom pažnjom kada su transakcija i/ili strane u transakciji predmet sankcija ili se smatraju senzitivnim u smislu reputacije.

Prilikom uspostavljanja i održavanja odnosa i donošenja poslovnih odluka, banka uzima u obzir embargo, sankcije i druge restriktivne mjere međunarodnih organizacija i raznih država, a naročito važeće odredbe Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Banka takođe uzima u obzir sankcije, zabrane i restriktivne mjere koje je izdao predsjednik SAD, a objavila Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD. Ove sankcije se primjenjuju na sva fizička i pravna lica koja imaju status američkog državljanina/pravnog lica, kao i na sve finansijske transakcije denominovane u američkim dolarima.  U cilju zadržavanja tržišne pozicije i dobre reputacije, podržavajući međunarodnu saradnju i poštujući zakonske propise, banka formuliše i definiše propise, procese rada i praksu da bi obezbijedila odgovarajuću usklađenost sa sankcionim odredbama i zaštitila gudvil i ugled OTP grupe. Zbog toga, banka i OTP grupa primjenjuju uniformna pravila.
 
Sankcionu politiku OTP grupe i CKB-a možete preuzeti ovdje.