CKB Banka

Zviždači - sistem prijavljivanja

 SISTEM ZA PRIJAVLJIVANJE NEETIČKOG PONAŠANJA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) uspostavila je sistem za prijavljivanje potencijalnih ili stvarnih povreda vrijednosti definisanih Etičkim kodeksom Banke i za postupanje po takvim prijavama (u daljem tekstu: Sistem za prijavljivanje neetičkog ponašanja).

Etički kodeks Banke dostupan je na veb-stranici Banke Eticki-kodeks.pdf (ckb.me) .

Svrha ovog informativnog obavještenja (u daljem tekstu: Informativno obavještenje) je da ukaže na pravila funksionisanja Sistema za prijavljivanje neetičkog ponašanja i postupak prijavljivanja.

Imajte u vidu da ukoliko želite podnijeti prigovor, tj. izraziti svoje nezadovoljstvo u pogledu bilo kojeg proizvoda ili usluge Banke, ili uložiti žalbu na aktivnosti ili propuste Banke prije, tokom ili nakon zaključivanja ugovora, uključujući njegovo izvršenje, raskid ili rješavanje sporova u vezi sa istim, treba da podnesete prigovor u skladu sa odgovarajućom procedurom za njihovo rješavanje. Za više informacija, posjetite našu veb-stranicu - CKB | mne | Podnošenje reklamacija.

Banka će u svakom trenutku čuvati identitet podnosilaca prijave, obavještenja, zahtjeve i istrage povjerljivim, poštujući važeće zakonske propise i interne regulative i štiteći podnosioca. Sistem za prijavljivanje neetičkog ponašanja kreiran je tako da identitet podnosioca, ako nije anoniman, ne može biti poznat nikome osim licima koja postupaju po prijavi. Ova lica su dužna da podatke o sadržaju prijave i osobama u prijavi čuvaju u tajnosti do završetka istrage ili pokretanja formalnog postupka za utvrđivanje odgovornosti na osnovu rezultata istrage i ne smiju ih dijeliti sa drugim organizacionim jedinicama ili zaposlenima Banke, izuzev za potrebe obavještavanja podnosioca prijave.

Podnosilac prijave uživa zaštitu od diskriminacije i nepravednog postupanja, te je izričito zabranjeno stavljati podnosioca prijave u nepovoljan ili diskriminatorski položaj zbog podnošenja prijave. Međutim, neutemeljene prijave nedobronamjernih podnosilaca su nepoželjne i takve prijave mogu imati zakonske posljedice. 

Svrha kanala za prijavu nepravilnosti je da omogući podnosiocu prijave da skrene pažnju na postupanja koja predstavljaju kršenje Etičkog kodeksa. Stoga, podnosilac prijave izjavljuje da je prijava o uočenoj nepravilnosti podnešena u dobroj namjeri u odnosu na okolnosti koje su mu poznate ili ima razloga vjerovati da su istinite.

Etičke povrede takođe se mogu prijaviti anonimno. Podnosioci prijave (anonimni ili ne) — ako je moguće — biće obaviješteni da se istraga može zatvoriti bez zaključka u slučaju da su informacije koje su dali nedovoljne ili neprikladne za istragu prijavljenog slučaja odnosno da se informacije koje su apsolutno neophodne za pokretanje ili uspješno sprovođenje istrage ne mogu na drugi način pribaviti iz bilo kojeg razloga. Od podnosioca prijave će se tražiti da dostavi kontakt podatke  ̶  poštujući anonimnost  ̶  kako bismo bili u mogućnosti da zatražimo dodatne informacije ako su potrebne i dostavimo obavještenje o rezultatu istrage.

 

1.       Načini podnošenja prijave

Prijava se može podnijeti isključivo putem sljedećih kanala:

usmeno,

  • lično, tokom radnog vremena (na unaprijed dogovoreni datum), Odjeljenju za praćenje usklađenosti poslovanja;
  • od 8.00 do 16.00 časova od ponedjeljka do petka putem telefona za etičke prijave (broj telefona 020/415-855).

pisanim putem,

  • poštom, adresiranom na Odjeljenje za praćenje usklađenosti poslovanja (Bulevar revolucije br. 17, 81000 Podgorica);
  • mejlom, na adresu zvizdaci@ckb.me.

Banka snima pozive ostvarene putem telefona za etičke prijave. 

Prijave neetičkog ponašanja i prijave uzbunjivanja na nivou OTP grupe možete podnijeti ovdje.  

 

2.       Evidentiranje prijave

Banka evidentira i obrađuje prijave u zatvorenom sistemu.

Ukoliko se prijava, u cijelosti ili djelimično, ne odnosi na navodnu ili stvarnu povredu vrijednosti definisanih u Etičkom kodeksu (prijavljena aktivnost, slučaj ili situacija kojom se ne krši Etički kodeks), prijava (ili njen relevantni dio) će biti proslijeđena nadležnoj organizacionoj jedinici Banke radi pokretanja odgovarajućeg postupka. Nakon toga, Banka će obavijestiti podnosioca prijave, koristeći kontakt podatke koje je dostavio, o prosljeđivanju prijave i zatvoriti slučaj bez istrage.

 

3.       Postupanje po prijavi  

Banka će uložiti maksimalne napore kako bi postupala sa prijavama efikasno i brzo, osiguravajući da se iste istraže u roku od 30 (trideset) dana nakon prijema, a od navedenog roka je moguće odstupiti samo u izuzetno opravdanim slučajevima u skladu sa internim propisima Banke, pod uslovom da je podnosilac prijave o tome blagovremeno obaviješten, izuzev kada je prijava podnešena anonimno.

Banka će postupiti po prijavi, izuzev u navedenim slučajevima:

  • šteta po javni interes odnosno prevladavajući privatni interes nisu srazmjerni ograničenju prava, zbog istrage, datog lica;
  • isti podnosilac više puta podnosi prijavu sa identičnim sadržajem;
  • podnosilac prijave je podnio prijavu nakon isteka 6 (šest) mjeseci od dana saznanja za djelo koje je predmet prijave.

Istragu sprovodi Odjeljenje za praćenje usklađenosti poslovanja, a ako je prijavom obuhvaćeno Odjeljenje za praćenje usklađenosti poslovanja, predsjednik Upravnog odbora odnosno lice koje on ovlasti. U istragu mogu biti uključene i druge organizacione jedinice, ukoliko je to opravdano i potrebno za sprovođenje istrage.

U slučaju da prijava ne sadrži dovoljno podataka za provjeru osnovanosti prijave, Banka može pisanim putem kontaktirati sa podnosiocem prijave radi prikupljanja podataka koji nedostaju.

Po pokretanju istrage, osoba na koju se prijava odnosi biće obaviještena o konkretnoj prijavi, a shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti o svojim pravima u vezi sa zaštitom ličnih podataka i pravilima koja uređuju obradu ličnih podataka. U izuzetnim i opravdanim slučajevima, osoba na koju se prijava odnosi može biti obaviještena i nakon početka istrage, ako postoji vjerovatnoća da će prethodno obavještenje otežati, ozbiljno ugroziti ili spriječiti istragu prijave, ili se od nje može odustati na osnovu gore navedenog. U takvim slučajevima, Banka će preduzeti odgovarajuće mjere, kako bi zaštitila prava, slobode i legitimne interese lica na koje se podaci odnose.

U skladu sa zahtjevom za pravičnim postupkom, Banka će osobi navedenoj u prijavi omogućiti da se izjasni o prijavi i pruži odgovarajuće dokaze, čak i putem pravnog zastupnika.

Banka zatvara istragu odlukom: utvrđuje je li došlo do etičkog prekršaja i/ili povrede ili ne; u nedostatku dokaza ne može se utvrditi etički prekršaj i/ili povreda.

Zbog ponašanja navedenog u prijavi, Banka će na osnovu istrage preduzeti potrebne mjere. Na primjer, u skladu sa pravilima koja uređuju radni odnos, Banka može primijeniti odgovarajuće mjere u skladu sa internim propisima ili pokrenuti krivični postupak.

Banka će takođe obavijestiti podnosioca prijave i osobu na koju se prijava odnosi o rezultatu istrage, kao i podnosioca prijave o preduzetim mjerama.

U slučaju da podnosilac prijave odnosno osoba na koju se prijava odnosi nije saglasna sa ishodom istrage sprovedene u vezi sa prijavom, može se žaliti Etičkom komitetu Banke, koji će zatim razmotriti predmet na nivou druge instance i odlučiti da li je došlo do etičkog prekršaja ili se u nedostatku dokaza ne može utvrditi etički prekršaj i/ili povreda.

 

4.       Obrada podataka, zaštita ličnih podataka[1]

Shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, pravila o obradi podataka u vezi sa prijavom i informacije o pravima osobe koja je predmet obrade podataka dati su u Obavještenju o zaštiti ličnih podataka prilikom obrade.

[1] Lični podaci: sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (lice na koje se podaci odnose)