Poslovi na tržištu kapitala - hartije od vrijednosti (domaće i inostrane berze)

CKB banka sa svojim stručnim kadrom i dugogodišnjim iskustvom zauzima vodeće mjesto u pružanju usluga s hartijama od vrijednosti kao što su akcije, obveznice i ostali finansijski instrumenti. Pružamo usluge čuvanja hartija od vrijednosti i povezanih novčanih sredstava, usluge obavljanja poslova depozitara investicionih fondova kao i usluge kastodi banke penzionih fondova. Više od decenije smo prisutni i aktivni na tržištima: Montenegro berze, svih berzi iz regiona, Xetra, Frankfurt, NYSE, Nasdaq, London Stock Exchange, kao i mnogim drugim.

CKB banka takođe nudi mogućnost direktnog investiranja u OTP investicione fondove.

OTP Multi Asset Fondovi jesu porodica proizvoda koja se sastoje od tri fonda, izdata u eurima, gdje svaki pojedini član ulaže svoja sredstva u više investicionih fondova. Konstrukcija fond fondova omogućuje da samo sa jednim nalogom za kupovinu investicionog fonda dođete do dobro diversifikovanog međunarodnog portfolija hartija od vrijednosti koji se sastoji od više elemenata.

Fond fondova je konstrukcija koja kupuje investicione jedinice međunarodnih fondova kojima se dijelom aktivno, a dijelom pasivno upravlja. Aktivnim upravljanjem rizicima, OTP Društvo za upravljanje fondom nastoji da u poređenju sa drugim fondovima sličnog sastava postigne veću stabilnost u turbulentnim periodima koji se redovno dešavaju na tržištima kapitala.

U ponudi za klijente Privatnog bankarstva imamo investicione jedinice tri fonda:

 • OTP Multi-Asset Konzervativni fond fondova
 • OTP Multi-Asset Balansirani fond fondova
 • OTP Multi-Asset Dinamični fond fondova

Više informacija o navedenim fondovima pronađite na linku u nastavku: https://otpmultiasset.com/  ili nas kontaktirajte putem email adrese pbis@ckb.me

Prednosti

 • Mogućnost trgovine na domaćim, regionalnim i svjetskim berzama (zahvaljujući OTP grupi, CKB ima pristup većini svjetskih tržišta)
 • Trgovanje preko vlasničkih i zbirnih računa
 • Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava na posebnim računima, koji ne ulaze u likvidacionu masu Banke
 • Bićete obaviješteni o korporativnm aktvnostima - skupštinama akcionara i najavljenim isplatama dividende ili kamate, za hartije od vrijednost koje se nalaze u vašem portfoliju
 • Saldiranje i prikupljanje prihoda po osnovu vlasništva nad hartijama, kao što su dividenda i kamata
 • Usluge zastupanja na glavnim skupštinama društava
 • Izvještavanje o imovini koja se nalazi na kastodi računima
 • Asistencija u izvršenju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrijednosti čiji je klijent zakoniti imalac

Kome je namijenjena usluga

Usluga je naminjena svakom stranom ili domaćem pravnom ili fizičkom licu koje sklopi sa Bankom ugovor i dostavi odgovarajuću dokumentaciju propisanu pravilima poslovanja kastodi banke.

 

Lista uslova za kastodi usluge

Lista uslova za depozitarne usluge