Velika preduzeca - Garancije

Garancije

Smanjite rizik od neblagovremenog izvršavanja ugovornih obaveza u okviru ugovorenih rokova. Naš tim iskusnih kolega pružiće vam najprofesionalniju ekspertizu kada su u pitanju sljedeće vrste garancija: tenderske garancije, činidbene garancije, avansne garancije, carinske garancije, garancije za plaćanje i garancije za zadržani novac.

 

Tenderska garancija je bankarska garancija kojom se garant (CKB) obavezuje da korisniku isplati određeni iznos novca ako učesnik (nalogodavac garancije) na tenderu opozove svoju ponudu za vrijeme trajanja licitacije ili odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima ponude koja je prihvaćena. Za izdavanje garancije, Banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 1,0% na godišnjem nivou.
U posebnim slučajevima, menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Činidbena garancija je garancija koja se može koristiti kod skoro svih vrsta ugovora o prodaji ili vršenja privrednih usluga. Ipak, najveću primjenu ima kod ugovora o isporuci opreme na kredit ili kod ugovora o građenju. Za izdavanje garancije banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 2,00% - 3,00% godišnje od odobrenog iznosa garancije. U posebnim slučajevima menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Garancija za otklanjanje nedostataka predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da će na zahtjev korisnika isplatiti određeni iznos novca ako nalogodavac ne ispuni obaveze iz osnovnog posla.

Avansna garancija predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da će korisniku garancije (kupcu) isplatiti određeni iznos novca (datog avansa), ako nalogodavac (prodavac) ne ispuni obaveze iz ugovora. Uglavnom se koristi prilikom realizacije velikih izvoznih/uvoznih poslova gdje isporučioci opreme ili neke druge robe zahtijevaju da im kupci unaprijed plate određeni iznos kao avans. Proizvod je namijenjen svim pravnim licima, prvenstveno onima koji učestvuju u realizaciji velikih izvoznih/uvoznih poslova. Za izdavanje garancije banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 2,00% - 3,00% godišnje od odobrenog iznosa garancije. U posebnim slučajevima menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Carinskom garancijom CKB garantuje Upravi carina Crne Gore redovno izmirenje obaveza po osnovu akciza, poreza, carinskog duga i ostalih dažbina od strane klijenta, a u zavisnosti od carinskog procesa. Ove garancije se mogu koristiti i kao obezbjeđenje plaćanja nekih od poslova - skladištenje robe, tranzit robe, aktivno i pasivno oplemenjivanje robe. Za izdavanje garancije banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 2,00% - 3,00% godišnje od odobrenog iznosa garancije. U posebnim slučajevima menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Garancija za plaćanje predstavlja bankarsku garanciju kojom banka garantuje uredno izmirenje obaveza prema dobavljačima nakon određenog perioda uz ispunjenje određenih uslova. Za izdavanje garancije banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 2,00% - 3,00% godišnje od odobrenog iznosa garancije. U posebnim slučajevima menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Garancija za zadržani novac posebnu primjenu  našla je kao obezbjeđenje korektnog izvršenja posla u slučajevima kada naručilac posla polaže određeni iznos depozita izvođaču. Za izdavanje garancije banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 2,00% - 3,00% godišnje od odobrenog iznosa garancije. U posebnim slučajevima menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti, nezavisno od vrste garancije za čije izdavanje klijent aplicira je:

 • kopija rješenja o registraciji
 • kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti
 • kopija kartona deponovanih potpisa
 • kopija OP obrasca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Iskaz o promjenama na kapitalu, Bilans stanja – pomoćni obrazac, Bilans uspjeha – pomoćni obrazac, Poreska prijava poreza na dobit, Obračun amortizacije za poreske svrhe) za posljednje 3 godine, ovjeren od strane Privrednog suda
 • zaključni list za posljednje 3 godine
 • zaključni list za period tekuće godine, finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i uspjeha) za tekuću godinu – presjek
 • analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • saglasnost za RKB kompanije,  vlasnika kompanije  i povezanih lica.

U zavisnosti od tipa garancije potrebno je dostaviti i:

 1. zahtjev za izdavanje garancije u kucanoj formi, sa svim važnim podacima o preduzeću
 2. ugovor između zainteresovanih strana gdje se traži određeni tip garancije

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.