Velika preduzeca - Elektronsko bankarstvo

CKB SMS servis

Budite uvijek informisani o svim transakcijama sa računa vašeg preduzeća. Uz CKB SMS servis, možete imati potpune informacije o svim prilivima i odlivima sa svih vaših računa.

Moguće je koristiti sljedeće servise za CKB transakcioni račun za nacionalne platne transakcije i CKB transakcioni račun za međunarodne platne transakcije:

  • Poruke o prilivu - Pri svakom novom prilivu dobijate informaciju putem SMS-a. Moguće je podesiti donju granicu iznosa za dobijanje informacije. To znači da ćete dobijati SMS poruke samo u slučajevima kad je iznos priliva veći od postavljenog limita.
  • Poruke o odlivu - Pri svakom novom odlivu dobijate informaciju putem SMS-a. Moguće je podesiti donju granicu iznosa za dobijanje informacije. To znači da ćete dobijati SMS poruke samo u slučajevima kad je iznos odliva veći od postavljenog limita.
  • Poruke o izvodu sa transakcionog računa - Izvod se šalje na kraju poslovnog dana, tj. uveče oko 21h, ili sljedećeg dana, u zavisnosti od vaše želje. Izvod sadrži informacije o ukupnom odlivu, ukupnom prilivu i trenutni saldo na računu.
  • Poruke o stanju na transakcionom računu - Poruka o stanju se dobija na zahtjev klijenta. Ovaj servis mogu da koriste korisnici svih mreža u Crnoj Gori.
  • Bankomati - Pri svakom podizanju novca sa bankomata dobijate SMS informaciju o odrađenoj transakciji. Takođe, postoji mogućnost limitiranja iznosa.
  • POS terminali - Pri svakoj transakciji odrađenoj na POS terminalu dobijate SMS. Takođe, postoji mogućnost limitiranja iznosa.

Dodatna povoljnost

Provjeru stanja na računu možete izvršiti slanjem SMS-a sadržine „R“ na broj 1456 za sve mreže u Crnoj Gori. Za provjeru stanja na računu platne kartice, šaljete SMS sadržine „C“ na broj 1456, takođe za sve mreže u Crnoj Gori.

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.