Velika preduzeca - Depoziti

Alternativa depozitima (Custody)

Za klijente naše Banke, fizička i pravna lica, nudimo mogućnost kastodi poslovanja i to:

 • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime i za račun zakonitih imalaca – naših klijenata (vlasnički račun klijenta)
 • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime kastodi banke, a za račun zakonitih imalaca – naših klijenata, odnosno u ime naših klijenata koji nisu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca (zbirni kastodi račun)
 • trgovanje hartijama od vrijednosti na domaćim i inostranim berzama; trgovanje preko vlasničkih i zbirnih računa
 • izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i staranje o prenosu prava iz tih hartija
 • naplaćivanje potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su naši klijenti
 • obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i njihovo zastupanje na tim skupštinama, po ovlašćenju; po ovlašćenju klijenta, staranje o izvršenju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrijednosti čiji je klijent zakoniti imalac
 • podržavanje svakog vida komunikacije sa klijentom i izvještavanje: direktno, telefonski, faksom, mejlom, putem SWIFT-a
 • vršenje i drugih poslova utvrđenih ugovorom, u skladu sa zakonom i pravilima poslovanja kastodi banke

Svoja sredstva od prodaje sredstava možete dobiti istog dana (do 16:00h), ukoliko prodaju izvršite posredstvom Kastodi odjeljenja Crnogorske komercijalne banke.

Kako postati klijent?

Pored potpisanog ugovora i zahtjeva, pravno lice je dužno da dostavi:

 • rješenje o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS)
 • izvod iz poreske evidencije koji sadrži poreski identifikacioni broj (PIB)
 • spesimen potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na navedenim računima


Uz ugovor i zahtjev za sticanje statusa klijenta, strano fizičko lice podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu kopiju pasoša, i
 • drugu dokumentaciju koju odredi Banka.


Uz ugovor i zahtjev za sticanje statusa klijenta, strano pravno lice podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu kopiju izvoda iz registra matične zemlje sa apostilom, ovjereni prevod na crnogorski jezik
 • ovjeren prevod teksta o registraciji na crnogorski jezik
 • ukoliko račun otvara zakonski zastupnik potrebno je podnijeti dokument (odluka, ovlašćenje) o imenovanju lica za zastupanje stranog pravnog lica sa apostilom, ovjereni prevod na crnogorski jezik
 • ukoliko račun otvara lice opunomoćeno od strane zakonskog zastupnika, punomoćje sa ovjerenim prevodom na crnogorski jezik
 • karton deponovanih potpisa ovjeren na propisnom obrascu
 • ovjerene kopije pasoša vlasnika, zakonskih zastupnika, kao i ovlašćenih lica
 • drugu dokumentaciju koju odredi Banka