Zapošljavamo: Viši analitičar informacione bezbjednosti

26 januar 2023

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

Raspisuje oglas za radno mjesto:

Viši analitičar informacione bezbjednosti u Odjeljenju za informacionu bezbjednost 

Uslovi

- VSS; Tehničkog usmjerenja ili drugi sličan fakultet

- Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama

- Odlično poznavanje i razumijevanje informacionih tehnologija, posebno bezbjedonosnih sistema uključujući hardver, softver i mreže

- Dobro poznavanje MS Office paketa i ostalih aplikacija relevantnih za rad

- Aktivno znanje i upotreba engleskog jezika

 Opis posla i odgovornosti

- Pripremanje dopisa i izvještaja za potrebe Banke, drugih institucija i matične Banke

- Podrška direktno nadređenom vezano za komunikaciju sa državnim organima, preuzimanje obaveza direktno nadređenog u slučaju njegovog odsustva

- Podržavanje poslovnih linija unutar Banke kako bi se osigurala pravilna integracija poslovanja sa zahtjevima informacione bezbjednosti

- Planiranje i podržavanje integracije informacione bezbjednosti u IT i poslovnim projektima kako bi se obezbjedila implementacija adekvatnih sigurnih rješenja

- Saradnja sa rukovodiocima, povjerenicima za bezbjednost i vlasnicima sistema kako bi se osiguralo da svi zahtjevi informacione bezbjednosti adekvatno budu primjenjeni u skladu sa programom informacione bezbjednosti

- Obavljanje dnevnih operativnih poslova za koje je zadužen Analitičar za bezbjednost platnih kartica u slučaju njegovog odsustva

- Planiranje sigurnosnih kontrola za umanjenje informacionog rizika

- Implementiranje i održavanje sistema i procesa informacione bezbjednosti

- Kontrolisanje sigurnosnih logova i procjenjivanje detektovanih bezbjednosnih rizika

- Učestvovanje u sprovođenju procedure za otkrivanje, izvještavanje i reagovanje na bezbjednosne incidente

- Obavljanje zadataka i aktivnosti vezanih za penetraciona testiranja na sistemima informacione tehnologije u Banci

- Učestvovanje u analizi rizika i veličine štete nastale prilikom neovlašćenog pristupa, korišćenja, otkrivanja, prekida, izmjena, ili uništavanja informacija i informacionog sistema koji pružaju podršku operacijama i resursima Banke

- Uspostavljanje i održavanje procesa za planiranje, implementaciju, procjenu i dokumentovanje popravnih mjera za rješavanje bilo kakvih nedostataka u politikama, procedurama i praksama Banke

- Podržavanje rukovodioca u izvještavanju nadređenih o efektivnosti programa informacione bezbjednosti, uključujući i napredak u korektivnim mjerama

- Kontinurani monitoring i trijaža notifikacija i upozorenja na sistemima informacione bezbjednosti

- Prikupljanje podataka i informacija neophodnih za više nivoe podrške prilikom rješavanja uočenih bezbjedonosnih nedostataka i rizika

- Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

Kako aplicirati

Prijave su otvorene do 03.02.2023. godine, a svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti OVDJE.

Nekompletne prijave neće biti uzete u obzir.

Kontaktiraćemo samo sa kanditatima koji uđu u uži izbor.

Novosti