Mala i srednja preduzeca - Krediti

CKB Garancije za mikro i mala preduzeća

CKB obezbjeđuje bankarske garancije za obaveze klijenata prema trećim licima. Često korišćene vrste garancija su:

 • Garancija za plaćanje: Predstavlja bankarsku garanciju kojom Banka garantuje uredno izmirenje obaveza prema dobavljačima u garantnom roku. Ona predstavlja garanciju kojom Banka garantuje za odobreni limit, odnosno za iznos do kojeg klijent može da povlači i plaća robu po određenom ugovornom aranžmanu, u okviru određenog roka trajanja garancije.

 • Carinska garancija: Carinskom garancijom Banka garantuje Upravi carina Crne Gore redovno izmirenje obaveza po osnovu akciza, poreza, carinskog duga i ostalih dažbina od strane klijenta, a u zavisnosti od carinskog procesa. Ove garancije se mogu koristiti i kao obezbjeđenje plaćanja nekog od poslova - skladištenje robe, tranzit robe, aktivno i pasivno oplemenjivanje robe.

 • Tenderska (licitaciona) garancija: Predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da korisniku garancije (naručiocu tendera) isplati određeni iznos novca ako učesnik (nalogodavac garancije) na tenderu opozove svoju ponudu za vrijeme otvaranja ponuda ili odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima ponude koja je prihvaćena.

 • Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da će na zahtjev korisnika isplatiti određeni iznos novca ako nalogodavac ne ispuni obaveze iz osnovnog posla. Banka isplaćuje iznos garancije onome ko je naručio posao, ukoliko klijent (kome je Banka izdala garanciju) ne isporuči određeni kvalitet, odnosno ne otkloni primijećene nedostatke u garantnom roku.

 • Činidbena garancija: Činidbena garancija se može koristiti kod skoro svih vrsta ugovora o prodaji ili vršenja privrednih usluga. Ipak, najveću primjenu ima kod ugovora o isporuci opreme na kredit ili kod ugovora o građenju. Ovom bankarskom garancijom garant (CKB) se obavezuje da će na zahtjev korisnika isplatiti određeni iznos novca ako nalogodavac ne ispuni obaveze iz osnovnog posla.

 • Avansna garancija: Predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da će korisniku garancije (kupcu) isplatiti određeni iznos novca (datog avansa), ako nalogodavac (prodavac, za koga Banka garantuje) ne ispuni obaveze iz ugovora. Uglavnom se koristi prilikom realizacije velikih izvoznih/uvoznih poslova gdje isporučioci opreme ili neke druge robe zahtijevaju da im kupci unaprijed plate određeni iznos kao avans. Takođe, u slučaju da prodavac ne isporuči robu za koju je dat avans, kupac je obezbijeđen garancijom.

 • Ostale

Prednosti

 • iznos kredita: do 100.000 EUR
 • maksimalni rok dospijeća
  • plative: 24 mjeseca
  • tenderske: 12 mjeseci
  • činidbene: 24 mjeseca
  • garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku: 60 mjeseci
  • avansna: 24 mjeseca
  • akreditiv: 12 mjeseci
  • carinska garancija: do 36+2 mjeseca

Sredstva obezbjeđenja zavisno od vrste i roka garancije

 • lična mjenica
 • mjenica kompanije
 • ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije
 • hipoteka

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Dodatna dokumentacija

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuju se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.