Mala i srednja preduzeca - Krediti

CKB EU mikro investicioni kredit

CKB EU mikro investicioni kredit služi za finansiranje investicija u materijalna dobra. Takođe je namijenjen i za razne vrste nematerijalnih ulaganja.

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru garantnog sporazuma za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta o osnivanju Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (“EaSI“). Za više informacija o ovom programu, možete posjetiti sajtove Evropske komisije http://ec.europa.eu/social.easi i Evropskog investicionog fonda www.eif.org/easi.


Prednosti

 • iznos kredita čak i do 25.000 EUR, sa rokom otplate i do 60 mjeseci
 • grejs period do 6 mjeseci
 • bez hipoteke, uz mjenicu kompanije i ličnu mjenicu
 • mogućnost sezonske otplate na osnovu biznis aktivnosti
 • fiksna kamatna stopa
 • novoosnovane kompanije (manje od jedne godine postojanja) takođe mogu aplicirati za kredit sa iznosom do 20.000 EUR

Sredstva obezbjeđenja

 • lična mjenica
 • mjenica kompanije
 • ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Dodatna dokumentacija

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuju se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije i prometa preko računa kod CKB-a.