Mala i srednja preduzeca - Garancije

Garancije

Smanjite rizik od neblagovremenog izvršavanja ugovornih obaveza u okviru ugovorenih rokova. Naš tim iskusnih kolega pružiće vam najprofesionalniju ekspertizu kada su u pitanju sljedeće vrste garancija:

 • Garancija za plaćanje: Predstavlja bankarsku garanciju kojom Banka garantuje uredno izmirenje obaveza prema dobavljačima u garantnom roku. Ona predstavlja garanciju kojom Banka garantuje za odobreni limit, odnosno za iznos do kojeg klijent može da povlači i plaća robu po određenom ugovornom aranžmanu, u okviru određenog roka trajanja garancije.

 • Carinska garancija: Carinskom garancijom Banka garantuje Upravi carina Crne Gore redovno izmirenje obaveza po osnovu akciza, poreza, carinskog duga i ostalih dažbina od strane klijenta, a u zavisnosti od carinskog procesa. Ove garancije se mogu koristiti i kao obezbjeđenje plaćanja nekog od poslova - skladištenje robe, tranzit robe, aktivno i pasivno oplemenjivanje robe.

 • Tenderska (licitaciona) garancija: Predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da korisniku garancije (naručiocu tendera) isplati određeni iznos novca ako učesnik (nalogodavac garancije) na tenderu opozove svoju ponudu za vrijeme otvaranja ponuda ili odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima ponude koja je prihvaćena.

 • Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da će na zahtjev korisnika isplatiti određeni iznos novca ako nalogodavac ne ispuni obaveze iz osnovnog posla. Banka isplaćuje iznos garancije onome ko je naručio posao, ukoliko klijent (kome je Banka izdala garanciju) ne isporuči određeni kvalitet, odnosno ne otkloni primijećene nedostatke u garantnom roku.

 • Činidbena garancija: Činidbena garancija se može koristiti kod skoro svih vrsta ugovora o prodaji ili vršenja privrednih usluga. Ipak, najveću primjenu ima kod ugovora o isporuci opreme na kredit ili kod ugovora o građenju. Ovom bankarskom garancijom garant (CKB) se obavezuje da će na zahtjev korisnika isplatiti određeni iznos novca ako nalogodavac ne ispuni obaveze iz osnovnog posla.

 • Avansna garancija: Predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da će korisniku garancije (kupcu) isplatiti određeni iznos novca (datog avansa), ako nalogodavac (prodavac, za koga Banka garantuje) ne ispuni obaveze iz ugovora. Uglavnom se koristi prilikom realizacije velikih izvoznih/uvoznih poslova gdje isporučioci opreme ili neke druge robe zahtijevaju da im kupci unaprijed plate određeni iznos kao avans. Takođe, u slučaju da prodavac ne isporuči robu za koju je dat avans, kupac je obezbijeđen garancijom.
 • Ostale.

 

Prednosti

Iznos do 300.000 eura

Maksimalni rok dospijeća:

 • plative: 12 mjeseci
 • tenderske: 12 mjeseci
 • činidbene: 24 mjeseca
 • avansna: 24 mjeseca
 • garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku: 36 mjeseci
 • carinska garancija: do 36+2 mjeseca

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti, nezavisno od vrste garancije za čije izdavanje klijent aplicira je:

 • kopija rješenja o registraciji
 • kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti
 • kopija kartona deponovanih potpisa
 • kopija OP obrasca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Iskaz o promjenama na kapitalu, Bilans stanja – pomoćni obrazac, Bilans uspjeha – pomoćni obrazac, Poreska prijava poreza na dobit, Obračun amortizacije za poreske svrhe) za posljednje 3 godine, ovjeren od strane Privrednog suda
 • zaključni list za posljednje 3 godine
 • zaključni list za period tekuće godine, finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i uspjeha) za tekuću godinu – presjek

U zavisnosti od tipa garancije potrebno je dostaviti i:

 1. zahtjev za izdavanje garancije u kucanoj formi, sa svim važnim podacima o preduzeću
 2. ugovor između zainteresovanih strana gdje se traži određeni tip garancije

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.