Mala i srednja preduzeca - Depoziti

Depoziti sa posebnom namjenom

Našim klijentima pružamo razne vrste depozita sa posebnom namjenom, pri čemu se uslovi deponovanja ugovaraju u zavisnosti od finansijskog potencijala klijenta, namjene depozita, visine depozita, roka deponovanja i slično. Pored ispunjenja cilja kompanije koji se ogleda u odgovarajućem usmjeravanju sredstava prema određenoj namjeni, dodatna prednost ovog proizvoda ogleda se u mogućnosti sticanja značajnog profita.


Prednosti

  • CKB je sigurna i stabilna banka, dio  OTP bankarsko-finansijske grupacije
  • Naši klijenti su najveće crnogorske kompanije, vodeće kompanije u svim oblastima privrede, kao i mnogi inostrani pravni subjekti koji rade u Crnoj Gori
  • Raznovrsnost i broj pratećih proizvoda koji omogućavaju udobnije poslovanje predstavljaju jednu od najvećih komparativnih prednosti naše Banke u odnosu na ostale banke
  • Osmišljenim rukovanjem vašim sredstvima, prihodima od kamate možete pokriti značajan dio vaših operativnih troškova
  • Olakšano dobijanje potrebne finansijske podrške od strane Banke za finansiranje tekućih i investicionih potreba kompanije
  • Smanjenje operativnog rizika kompanije, koji se najvećim dijelom odnosi na način i nosioce raspolaganja sredstvima