CKB

CKB green krediti

  • Namjena kredita: materijalna i nematerijalna ulaganja koja za cilj imaju poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije.
  • Otplate:
    • mjesečno / jednaki anuiteti ili rate/
    • tromjesečno / jednaki anuiteti ili rate/.

Opis proizvoda

Osnovna namjena kredita je podsticanje energetske efikasnosti u dijelu koji se odnosi na smanjenje potrošnje električne energije i racionalizacije potrošnje prirodnih resursa, koji se mogu koristiti u procesu proizvodnje el.ektrične energije.

Krediti se odobravaju preduzećima radi investiranja u zamjenu postojećih električnih uređaja energetski efikasnijim, poboljšanje termo izolacije, izgradnju solarnih toplotnih sistema, sistema rasvjete, za zamjenu postojećih klima uređaja energetski efikasnijim i drugo.

Krediti se odobravaju na osnovu tehničke procjene i profaktura priloženih od strane potencijalnog dužnika Banke. Odobreni iznos se stavlja na raspolaganje klijentu, koji ima obavezu da dobijena sredstva vrati u periodu do 96 mjeseci, uz grejs period do 12 mjeseci (što je predmet dogovora klijenta i Banke).

Proizvod je namijenjen kompanijama koje posluju na teritoriji Crne Gore. Pri tom, da bi kompanija stekla uslove za aplikaciju u okviru ovog proizvoda, mora postojati tehnička procjena kojom se dokazuje ušteda u električnoj energiji od minimum 20%, dok je korišćenje obnovljivih izvora energije uvijeke sama po sebi dovoljan uslov za aplikaciju uz dostavljanje adekvatne tehničke dokumentacije.

Banka je proizvod uvela 2007. godine. Ovaj proizvod je ekskluzivan na crnogorskom bankarskom tržištu.

Suština ovog proizvoda je smanjenje potrošnje električne energije. Smanjenje ove potrošnje pruža mogućnost sniženja troškova električne energije što je posebno značajno kompanijama koje posluju u oblasti turizma, gdje su ovi troškovi visoki. S druge strane kompanijama se pruža mogućnost da potrebne investicije, čiji je osnovni cilj sniženje troškova električne energije, realizuju uz korišćenje povoljnih finansijskih sredstava.

Cijena proizvoda

Cijena proizvoda, odnosno visina kamatne stope utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala itd.

Kako doći do kredita?

Da biste aplicirali za kredit iz ove linije, potrebno je kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, koje šalje prijedlog Banci o potencijalnim korisnicima kredita i uslovima finansiranja. U slučaju da Ministarstvo preporuči Vašu aplikaciju za finansiranje, potrebno je dostaviti dokumentaciju, kako je navedeno u Uputstvu za kredit, i formirati odgovarajući zahtjev. U zahtjevu je potrebno navesti osnovne informacije o poslovanju kompanije, planove za budući period, opisati odnose sa većim kupcima i dobavljačima, opisati kolateral koji je kompanija spremna da ponudi kao sredstvo obezbjedjenja traženog kredita i drugo. Bitno je da na zahtjevu budu potpis ovlašćenog lica i pečat kompanije.

Formulisani zahtjev se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, ostavlja na recepciji Banke. Nakon toga, zahtjev dolazi do kreditnog referenta koji priprema prijedlog za Kreditni komitet, koji donosi odluke o odobravanju pristiglih zahtjeva. Nakon okončanja procesa odlučivanja, kreditni referent će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.