CKB

Nostro akreditivi

 • Preko 10 godina iskustva u radu sa akreditivima sa najvećim crnogorskim kompanijama
 • Profesionalna ekspertska pomoć za pravilno definisanje uslova akreditiva

Opis proizvoda

Dokumentarni akreditiv je međunarodni instrument plaćanja. Nostro akreditiv predstavlja pismenu obavezu banke da korisniku (prodavcu robe/usluga) izvrši plaćanje, obično preko avizirajuće, konfirmirajuće ili rambursne banke u zemlji korisnika, pod uslovima da je ovaj podnio banci u utvrđenim rokovima usklađenu prezentaciju dokumenta.
Banka već 10 godina daje ekspertsku pomoć u radu sa akreditivima i zbog toga CKB predstavlja najpouzdanijeg partnera na crnogorskom tržištu. To potvrđuje i preko 60% tržišnog učešća. Jedan od najbitnijih faktora prilikom otvaranja akreditiva jeste njegova odgovarajuća formulacija, tj. pravilno definisanje uslova akreditiva. Samim tim, najznačajniji dio usluge nije cijena, već stručna pomoć koju banka pruža.
U radu sa akreditivima poštuju se pravila i običaji za dokumentirane akreditive publikacija MTK BR. 600 revizija 2007 (ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS UCP NO. 600 REVISION 2007)

Osnovna načela rada sa akreditivom su:
 1. Načelo poslovanja sa Dokumentima, a ne sa robom ili činidbom.
 2. Načelo odvojenosti akreditivnog posla od osnovnog Ugovora.
 3. Načelo autonomnosti pravnih odnosa.
 4. Načelo ispitivanja Dokumenata.
Dva su ključna elementa Dokumentarnog akreditiva:
 1. Akreditivna banka (u slučaju nostro akreditiva radi se o CKB-u) otvara neopozivi akreditiv u korist Korisnika (prodavca robe/usluga) i preuzima neopozivu obavezu da plati Korisniku,
 2. Korisnik će se naplatiti pod uslovom da u predviđenom roku podnese Banci dokumenta uslovljena u akreditivu i da ista striktno odgovaraju svim odredbama u Akreditivu,
 3. Akreditiv mogu koristiti sva pravna lica koja su komitenti banke.
Postoje razne vrste akreditiva, kao što su: pokriveni, nepokriveni, neprenosivi, prenosivi, revolving, po viđenju, akceptni, terminski, standby.

Vrlo je bitno da spoljnotrgovinac prije zaključivanja spoljnotrgovinskog Ugovora konsultuje Banku za pravilno definisanje finansijske klauzule:
 • kakvu vrstu akreditiva kupac treba da otvori,
 • kada mora da otvori akreditiv,
 • precizirati uslove pod kojima će se akreditiv koristiti.

Cijena proizvoda

Cijena nostro akreditiva zavisi od njegove vrste i sporazuma o saradnji sa klijentom, a kreće se u opsegu od 0,5% - 3,5%.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.