ckb ostale usluge

Poslovi na tržistu kapitala - hartije od vrijednosti (domaće i inostrane berze)

CKB banka sa svojim stručnim kadrom i dugogodišnjim iskustvom zauzima vodeće mjesto u pružanju usluga s hartijama od vrijednosti. Pružamo usluge čuvanja hartija od vrijednosti i povezanih novčanih sredstava, usluge obavljanja poslova depozitara investicionih fondova, kao i usluge kastodi banke penzionih fondova.

Kome je namijenjena usluga?

Usluga je namijenjena svakom stranom ili domaćem pravnom ili fizičkom licu koje sklopi sa Bankom ugovor o obavljanju kastodi poslova i dostavi odgovarajuću dokumentaciju propisanu pravilima poslovanja kastodi banke.


Prednosti:

  • Mogućnost trgovine na domaćim, regionalnim i svjetskim berzama (zahvaljujući OTP grupi, CKB ima pristup većini svjetskih tržišta)
  • Trgovanje preko vlasničkih i zbirnih računa
  • Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava na posebnim računima, koji ne ulaze u likvidacionu masu Banke
  • Bićete obaviješteni o korporativnim aktivnostima - skupštinama akcionara i najavljenim isplatama dividende ili kamate, za hartije od vrijednosti koje se nalaze u vašem portfoliju
  • Saldiranje i prikupljanje prihoda po osnovu vlasništva nad hartijama, kao što su dividenda i kamata
  • Usluge zastupanja na glavnim skupštinama društava
  • Izvještavanje o  imovini koja se nalazi na kastodi računima
  • Asistencija u izvršenju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrijednosti čiji je klijent zakoniti imalac