ckb gradjani transakcioni racuni

CKB transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija

CKB transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija koristi se za sve vrste priliva iz inostranstva (zarade, inostrane penzije, nasljedstva, poklone i sl.), kao i za sve vrste plaćanja prema inostranstvu. Ovaj račun namijenjen je svim rezidentima kao i nerezidentima u Crnoj Gori.

Međunarodna plaćanja

Prijem sredstava iz inostranstva korišćenjem loro doznaka, kao najefikasnijeg i najsigurnijeg instrumenta međunarodnog platnog prometa, omogućavaju dostupnost sredstava po najpovoljnijim uslovima i u najkraćem roku.

Bankarske instrukcije, koje je neophodno dostaviti nalogodavcu, mogu se dobiti prilikom otvaranja CKB transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija ili naknadno u bilo kojoj od poslovnica naše Banke.

Sredstva iz inostranstva isplaćuju se u valuti u kojoj su stigle do banke primaoca.

SWIFT Crnogorske komercijalne banke je CKBCMEPG.

Slanje sredstava u inostranstvo (nostro doznake) omogućava klijentima da pošalju sredstva različitih namjena (školarina, poklon...) sigurno do cilja, uz priloženi dokaz (faktura, profaktura, ugovor...) o namjeni plaćanja.

Da bi naši lični bankari poslali nalog za međunarodno plaćanje, neophodno je da dostavite bankarsku instrukciju korisnika sredstava koja sadrži sljedeće podatke:

  • ime, prezime i adresu korisnika plaćanja
  • IBAN broj korisnika (napravljen je kao kombinacija slova i brojeva koji ukazuju na broj računa korisnika plaćanja i njegovu poslovnu banku)
  • ime, sjedište i SWIFT banke korisnika plaćanja
  • podatke o posredničkoj banci

Naknade koje se odnose na međunarodna plaćanja mogu snositi:

  • nalogodavac (OUR − naknada je uvećana za realne troškove posredničkih banaka) – nalogodavac snosi sve troškove
  • korisnik plaćanja (BEN − naknade određuje banka korisnika) – svi troškovi su na teret korisnika sredstava
  • mogu biti podijeljene (SHA − naknade su definisane od banke nalogodavca i banke korisnika) – nalogodavac i korisnik sredstava dijele troškove

Dodatna usluga

Crnogorska komercijalna banka obavlja poslove kupovine i prodaje efektivnog stranog novca i bankarskih čekova.

Naknade

Cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte u pregledu tarifa.

Formular za prijavu

+382