ckb gradjani osoguranje

Zastupanje u osiguranju - Wiener Städtische životno osiguranje

CKB, licencirana za poslove zastupanja u osiguranju, omogućava svojim klijentima da u svim poslovnicama dobiju polise životnog osiguranja u saradnji sa našim partnerom iz oblasti životnog osiguranja - Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica.

Riziko osiguranje

Riziko osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i ugovara se na određeni rok trajanja.

Zašto Riziko osiguranje?

  • Ako vodite stresan, dinamičan život i ako ste svakodnevno izloženi većem broju rizika: od saobraćajnih udesa, povreda na radu i drugih sličnih situacija – u slučaju da se dogodi najgore obezbijedićete finansijsku pomoć za svoje najbliže;
  • Ako uzimate gotovinski kredit ili kredit za stan, Riziko osiguranje obezbjeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.

Izaberite jednu od ponuđenih opcija  i ugovorite polisu osiguranja u CKB poslovnicama širom Crne Gore.

Riziko osiguranje sa opadajućom osiguranom sumom

Ovo je posebna vrsta Riziko osiguranja koja služi isključivo za obezbjeđenje Vašeg stambenog kredita.

Osigurane sume se smanjuju tako da prate preostali dug prema banci, prema anuitetnom planu koji izdaje Wiener Stadtische. U slučaju smrti nosioca kredita, Wiener Stadtische životno osiguranje direktno izmiruje sve njegove obaveze po kreditu, u skladu sa anuitetnim planom.

Posljednje dvije godine perioda plaćanja premije kod Riziko osiguranja sa opadajućim osiguranim sumama su GRATIS!

Riziko osiguranje sa fiksnom osiguranom sumom

Riziko polisa sa fiksnom osiguranom sumom garantuje isti iznos osiguranja života tokom cjelokupnog trajanja ugovora bez uvećanja premije.

U slučaju smrti klijenta / osiguranika banka se naplaćuje do nivoa obaveze a preostali iznos sredstava se isplaćuje porodici.