ckb internet i mobilno bankarstvo

CKB SMS servis

Budite uvijek informisani o svojim transakcijama, poboljšajte raspolaganje novca i uvijek imajte informacije o stanju na vašem računu. Uz CKB SMS servis, možete imati potpune informacije o svim prilivima i odlivima sa svih vaših računa.

Kome je namijenjen?

Proizvod je namijenjen svim građanima koji su klijenti Crnogorske komercijalne banke.

Moguće je koristiti sljedeće servise za CKB transakcioni račun za nacionalne platne transakcije i CKB transakcioni račun za međunarodne platne transakcije:

  • Poruke o prilivu - Pri svakom novom prilivu dobijate informaciju putem SMS-a. Moguće je podesiti donju granicu iznosa za dobijanje informacije. To znači da ćete dobijati SMS poruke samo u slučajevima kada je iznos priliva veći od postavljenog limita.
  • Poruke o odlivu - Pri svakom novom odlivu dobijate informaciju putem SMS-a. Moguće je podesiti donju granicu iznosa za dobijanje informacije. To znači da ćete dobijati SMS poruke samo u slučajevima kada je iznos odliva veći od postavljenog limita.
  • Poruke o izvodu sa transakcionog računa - Izvod se šalje na kraju poslovnog dana, tj. uveče oko 21h, ili sljedećeg dana, u zavisnosti od vaše želje. Izvod sadrži informacije o ukupnom odlivu, ukupnom prilivu i trenutni saldo na računu.
  • Poruke o stanju na transakcionom računu - Poruka o stanju se dobija na zahtjev klijenta. Ovaj servis mogu da koriste korisnici svih mreža u Crnoj Gori.
  • Bankomati - Pri svakom podizanju novca sa bankomata dobijate SMS informaciju o odrađenoj transakciji. Takođe, postoji mogućnost limitiranja iznosa.
  • POS terminali - Pri svakoj transakciji odrađenoj na POS terminalu dobijate SMS. Takođe, postoji mogućnost limitiranja iznosa.

Dodatna povoljnost

Provjeru stanja na računu možete izvršiti slanjem SMS-a sadržine „R“ na broj 1456 za sve mreže u Crnoj Gori. Za provjeru stanja na računu platne kartice, šaljete SMS sadržine „C“ na broj 1456, takođe za sve mreže u Crnoj Gori.

Korisnici CKB SMS servisa za devizni račun mogu da provjere stanje na svojim deviznim računima slanjem:

  • SMS-a sadržine "D" za dobijanje informacije o stanju na svim svojim deviznim računima, u različitim valutama. (Napomena: ukoliko klijent posjeduje devizni račun u više valuta, ovom akcijom će dobiti onoliko SMS poruka sa informacijom o stanju na odgovarajućem deviznom računu koliko ima deviznih računa u različitim valutama.)
  • SMS-a sadržine "D KOD" za dobijanje informacije o stanju na svome deviznom računu u samo jednoj valuti, pri čemu je "KOD" - kod valute (USD, EUR itd).

na broj 1456 za sve mreže u Crnoj Gori.

Pogledajte listu inostranih mobilnih operatera koji podržavaju prijem SMS poruka o promjenama na deviznom računu.

Naknade

Cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte u pregledu tarifa.

Formular za prijavu

+382