CKB Turistički krediti

CKB turistički krediti

CKB turistički hipotekarni kredit

CKB turistički hipotekarni krediti su pravo rješenje za vas ukoliko želite na vrijeme da pripremite svoje objekte za novu turističku sezonu. Mogu se koristiti za proširenje, obnovu, opremanje i modernizaciju prostora za turističko iznajmljivanje.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen rezidentima i nerezidentima sa regulisanim zaposlenjem i boravkom u Crnoj Gori, zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima, penzionerima i klijentima sa drugim vidom redovnih prihoda koje mogu dokazati.

Prednosti

 • bez provizije za odobravanje kredita
 • kredit se odobrava u iznosima od 10.000 EUR do 150.000 EUR
 • rok otplate od 24 do 120 mjeseci
 • mogućnost sezonske otplate kredita

Reprezentativni primjer

 60.000 EUR150.000 EUR60.000 EUR
Period otplate 120 mjeseci 120 mjeseci 120 mjeseci
NKS (godišnja) 6,65% 6,65% 3,79% + 6M EURIBOR
Mjesečni anuitet 665,85 EUR 1.714,63 EUR 713,12 EUR
Administrativna naknada 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Ukupna kamata 22.302,08 EUR 55.755,20 EUR 25.574,47 EUR
Trošak procjene nepokretnosti 80 EUR  80 EUR 80 EUR
Polisa osiguranja nekretnine 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Trošak ovjere založne izjave 200 EUR 300 EUR 300 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 7,06% 6,95% 8,01%
Ukupni troškovi* 22.814,08 EUR 56.367,92 EUR 26.087,19 EUR
Ukupan dug 82.814,08 EUR 206.367,92 EUR 86.087,19 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), naknade za dvije mjenice (4 eura), upita u Kreditni biro CBCG (3 eura), trošak procjene nepokretnosti (80 EUR), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 eura), trošak ovjere založne izjave,  trošak upisa hipoteke (20 eura) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 eura). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m².

Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 6. 2024. godine.

**6M Euribor na dan 04.06.2024. godine iznosi 3,745

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR), troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura). Kreditni kalkulator ne uključuje troškove koji se odnose na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, a koji su prikazani u reprezentativnim primjerima (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi zasnivanja instrumenata obezbjeđenja i sl.).


Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • u momentu dospijeća posljednje rate, klijent ne može biti stariji od 70 godina
 • kredit se odabrava po fiksnoj ili varijabilnoj kamatnoj stopi

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 • hipoteka prvog reda na nekretnini upisana u korist Banke
 • polisa osiguranja nekretnine vinkulirane u korist Banke
 • žirant/sudužnik
 • polisa životnog osiguranja (opciono)

Potrebna dokumentacija:

 • dokumentacija za ovjeru (popunjava poslodavac ili fond PIO), ne starija od 30 dana
 • zahtjev za kredit
 • izjava o otpremnini
 • izjava o jemstvu
 • potpisana kopija identifikacionog dokumenta ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • mjenica korisnika kredita
 • penzioni ček
 • ugovor o radu (opciono)
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • list nepokretnosti – ne stariji od 30 dana (ako je potreban)
 • rješenje o registrovanom smještaju
 • ugovor o izdavanju
 • ovlašćenje za procjenu vrijednosti nekretnine
 • kopija matrikule (za pomorce)

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

Formular za prijavu

+382