hipotekarni-kredit

CKB stambeni kredit za izgradnju kuće

Predstavljamo CKB stambeni kredit za izgradnju kuće sa rokom otplate do 300 mjeseci i mogućnošću odobrenja i do 300.000 eura! Kredit možete iskoristiti za izgradnju novih stambenih objekata.

U mogućnosti smo da, po dostavljenim fakturama od dobavljača, 60% sredstava prenesemo na njihove račune pravnih lica, a 40% sredstava, ukoliko želite, možemo vam isplatiti u gotovini.

Kome je namijenjen?

Namijenjen je rezidentima i nerezidentima sa zaposlenjem i regulisanim boravkom u Crnoj Gori, zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima, penzionerima, preduzetnicima, kao i klijentima sa drugima vidom redovnih prihoda.

Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 5.000 eura do 300.000 eura
 • rok otplate od 12 do 300 mjeseci
 • kredit se odobrava po fiksnoj ili varijabilnoj kamatnoj stopi
 • duži period otplate omogućava nižu mjesečnu ratu

Reprezentativni primjer

 30.000 EUR105.000 EUR40.000 EUR
Period otplate 120 mjeseci 240 mjeseci 180 mjeseci
NKS (godišnja) 5,99% 5,99% 2,99% + 6M Euribor***
Mjesečni anuitet 332,95 EUR 751,74 EUR 358,04 EUR
Administrativna naknada 300 EUR 1.050 EUR 400 EUR
Ukupna kamata 9.954,60 EUR 75.418,76 EUR 24.447,97 EUR
Trošak procjene nepokretnosti* 60 EUR 60 EUR 60 EUR
Polisa osiguranja nekretnine* 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Ugovor o hipoteci 170 EUR 170 EUR 170 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 6,76% 6,35% 7,53%
Ukupni troškovi** 10.717,32 EUR 76.931,48 EUR 25.310,69 EUR
Ukupan dug 40.717,32 EUR 181.931,48 EUR 65.310,69 EUR

 

*Troškovi procjene nepoketnosti i polise osiguranja nekretnine izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m2. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 18. 7. 2023. godine.

**Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za dvije mjenice (4 eura) i upita u Kreditni biro CBCG (3 eura), trošak procjene nepokretnosti (60 eura), trošak polise osiguranja nepokretnosti (197,72 eura), trošak ugovora o hipoteci (170,00 eura), trošak upisa hipoteke (20 eura) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 eura). 

***6M Euribor na dan 17. 7. 2023. godine iznosi 3,941.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1% od iznosa kredita. Kreditni kalkulator ne uključuje troškove koji se odnose na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, a koji su prikazani u reprezentativnim primjerima (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi zasnivanja instrumenata obezbjeđenja i sl.).


Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • do 70 godina starosti na datum posljednje rate

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 • sudužnik / žirant (opciono)
 • hipoteka prvog reda na nekretnini upisana u korist banke;
 • hipoteka evidentirana na zemljištu na kojem se gradi kuća (opciono)
 • polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist banke;
 • polisa riziko životnog osiguranja (opciono)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • ovlašćenje za naplatu sa računa pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)

Potrebna dokumentacija:

 • dokumentacija za ovjeru (popunjava poslodavac ili fond PIO), ne starija od 30 dana
 • zahtjev za kredit
 • izjava o otpremnini
 • izjava o jemstvu
 • potpisana kopija identifikacionog dokumeta ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • mjenica korisnika kredita
 • penzioni ček
 • ugovor o radu (opciono)
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • predugovor /ugovor sa izvođačem radova sačinjen u notarskoj formi (opciono)
 • fakture od prodavca ili izvođača radova za ugovorenu robu/materijal ili usluge (ne starije od 30 dana)
 • list nepokretnosti – ne stariji od 30 dana
 • ovlašćenje za procjenu vrijednosti nekretnine
 • kopija matrikule za pomorce
 • potvrda iz poreske uprave o izmirenim obavezama ( za preduzetnike)
 • poreska prijava za prošlu godinu (za preduzetnike)

Dodatna dokumentacija potrebna za ugovaranje u slučaju kredita za izgradnju kuće:

 • Zahtjev za UT uslove
 • Izrada idejnog rješenja kuće
 • Saglasnost glavnog gradskog arhitekte
 • Izrada Glavnog projekta sa detaljima za izvođenje radova
 • Revizija Glavnog projekta sa detaljima za izvođenje radova od strane drugog licenciranog arhitektonskog biroa
 • Pisana Izjava od strane Revidenta da je projekat spreman za izgradnju
 • Ugovor sa izvođačem radova sa jasnim rokom implementacije, definisanim aktivnostima i cijenom:

- „ključ u ruke“

-  gruba faza ili siva faza

 • Ugovor sa stručnim nadzorom
 • Prijava gradnje kuće
 • Odobrenje nadležnog Ministarstva/direktorata
 • Postavljanje table na placu gdje će se graditi kuća

Dodatna dokumentacija koju donosi preduzetnik:

 • potvrda iz Poreske uprave o izmirenim obavezama
 • poreska prijava za prošlu godinu

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

Formular za prijavu

+382