CKB-stambeni-kredit-Admiral Holding

CKB stambeni krediti

CKB stambeni krediti u saradnji sa Admiral Holdingom

U saradnji sa prestižnom građevinskom kompanijom Admiral Holding doo Podgorica koja iza sebe ima objekte visokog standarda gradnje, CKB nudi stambeni kredit za stanove u izgradnji, u okviru projekta „Lumen Homes “ u Podgorici. „Lumen Homes“ stambeno - poslovni kompleks koji pruža novu generaciju životnih i poslovnih iskustava koja podržavaju udoban i komforan životni stil, čine dva objekta koji se sastoje od stambenog i poslovnog dijela, kao i podzemne garaže, odnosno 7 nivoa, 75 stanova, 18 poslovnih prostora i 86 garažnih mjesta. 

Za sve vas koji želite da stvorite udoban i komforan životni prostor u „Lumen Homes-u“ i brzo dođete do svog doma,  CKB uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu koja iznosi od 5,69% i provizijom za odobravanje kredita od 0,5% vam nudi stambeni kredit.

Kao sredstvo obezbjeđenja za ove kredite klijenti će obezbijediti hipoteku nad stambenim prostorom koji je predmet prodaje, osiguranim u korist CKB.

Brzo do svog doma – kontaktirajte sa nama na +382 67 666 664 ili mejlom na sales@admiralholding.me

Više informacija o projektu možete pronaći na https://admiralholding.me/projekti/lumen-homes/

Kome je namijenjen?

CKB stambeni kredit namijenjen je rezidentima i nerezidentima sa zaposlenjem i regulisanim boravkom u Crnoj Gori, zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima, penzionerima, preduzetnicima (moraju postojati minimum godinu dana), klijentima sa drugim vidom redovnih prihoda koje mogu dokazati.

Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 5.000 EUR do 300.000 EUR
 • rok otplate od 12 do 300 mjeseci
 • za stanove u izgradnji
 • bez polise životnog osiguranja

Reprezentativni primjer

 40.000 EUR50.000 EUR70.000 EUR
Period otplate 300 mjeseci 300 mjeseci 300 mjeseci
NKS (godišnja) 5,69% 5,69% 5,69%
Mjesečni anuitet 250,23 EUR 312,78 EUR 437,90 EUR
Administrativna naknada 200 EUR 250 EUR 350 EUR
Ukupna kamata 35.067,73 EUR 43.834,66 EUR 61.368,53 EUR
Trošak procjene nepokretnosti 60 EUR 60 EUR 60 EUR
Polisa osiguranja nekretnine 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Ugovor o hipoteci 170 EUR 170 EUR 170 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 6,02% 6,00% 5,97%
Ukupni troškovi* 35.728,45 EUR 44.545,38 EUR 62.179,25 EUR
Ukupan dug 75.728,45 EUR 94.545,38 EUR 132.179,25 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za 2 mjenice (4 EUR), upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR), trošak procjene nepokretnosti (60 EUR), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 EUR), trošak ugovora o hipoteci (170 EUR), trošak upisa hipoteke (20 EUR) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 7. 2023. godine.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 0.5% od iznosa kredita. Kreditni kalkulator ne uključuje troškove koji se odnose na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, a koji su prikazani u reprezentativnim primjerima (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi zasnivanja instrumenata obezbjeđenja i sl.).


Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • u momentu dospijeća posljednje rate klijent ne može biti stariji od 70 godina
 • kredit se odobrava po fiksnoj ili varijabilnoj kamatnoj stopi

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 • hipoteka prvog reda na nekretnini upisana u korist Banke
 • polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • žirant/sudužnik
 • polisa životnog osiguranja (opciono)

Potrebna dokumentacija:

 • dokumentacija za ovjeru (popunjava poslodavac ili fond PIO), ne starija od 30 dana
 • zahtjev za kredit
 • izjava o otpremnini
 • izjava o jemstvu
 • potpisana kopija identifikacionog dokumenta ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • mjenica korisnika kredita
 • penzioni ček
 • ugovor o radu (opciono)
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • predugovor sa prodavcem/investitorom/izvođačem radova
 • list nepokretnosi – ne stariji od 30 dana
 • ovlašćenje za procjenu vrijednosti nekretnine
 • kopija matrikule (za pomorce)

Dodatna dokumentacija koju donosi preduzetnik:

 • potvrda iz Poreske uprave o izmirenim obavezama
 • poreska prijava za prošlu godinu

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

Formular za prijavu

+382