hipotekarni-kredit

CKB stambeni kredit

U životu je važno imati svoj dom – mjesto gdje ćete se osjećati svoji na svome, spokojni i opušteni.
Mi vam nudimo CKB stambeni kredit, a vi izaberite životni prostor kakav ste oduvijek priželjkivali.
Izaberite CKB stambeni kredit i donesite ključnu odluku za vaš život!

Kome je namijenjen?

CKB stambeni kredit namijenjen je rezidentima i nerezidentima sa zaposlenjem i regulisanim boravkom u Crnoj Gori, zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima, penzionerima, preduzetnicima (moraju postojati minimum godinu dana), klijentima sa drugim vidom redovnih prihoda koje mogu dokazati.

Prednosti

 • bez provizije za odobravanje kredita
 • kredit se odobrava u iznosima od 5.000 EUR do 300.000 EUR
 • rok otplate od 12 do 300 mjeseci

Reprezentativni primjer

 30.000 EUR60.000 EUR40.000 EUR
Period otplate 120 mjeseci 240 mjeseci 180 mjeseci
NKS (godišnja) 6,15% 6,15% 2,99% + 6M Euribor***
Mjesečni anuitet 335,31 EUR 435,05 EUR 355,28 EUR
Administrativna naknada 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Ukupna kamata 10.237,77 EUR 44.412,48 EUR 23.950,81 EUR
Trošak procjene nepokretnosti* 80 EUR 80 EUR 80 EUR
Polisa osiguranja nekretnine* 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Trošak ovjere založne izjave 136 EUR 200 EUR 136 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 6,68% 6,44% 7,22%
Ukupni troškovi** 10.686,49 EUR 44.925,20 EUR 24.399,53 EUR
Ukupan dug 40.686,49 EUR 104.925,20 EUR 64.399,53 EUR
       

 

*Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 4. 2024. godine.

**Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), naknade za dvije mjenice (4 eura), upita u Kreditni biro CBCG (3 eura), trošak procjene nepokretnosti (80 eura), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 eura), trošak ovjere založne izjave, trošak upisa hipoteke (20 eura) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 eura). 

***6M Euribor na dan 17. 4. 2024. godine iznosi 3.82

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), 1 mjenice (2 eura) i upita u Kreditni registar CBCG (3 eura). Kreditni kalkulator ne uključuje troškove koji se odnose na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, a koji su prikazani u reprezentativnim primjerima (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi zasnivanja instrumenata obezbjeđenja i sl.).


Informator:

Informator za CKB stambeni kredit možete preuzeti ovdje.

Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • u momentu dospijeća posljednje rate klijent ne može biti stariji od 70 godina
 • kredit se odobrava po fiksnoj ili varijabilnoj kamatnoj stopi

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 • hipoteka prvog reda na nekretnini upisana u korist Banke
 • polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • žirant/sudužnik
 • polisa životnog osiguranja (opciono)

Potrebna dokumentacija:

 • dokumentacija za ovjeru (popunjava poslodavac ili fond PIO), ne starija od 30 dana
 • zahtjev za kredit
 • izjava o otpremnini
 • izjava o jemstvu
 • potpisana kopija identifikacionog dokumenta ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • mjenica korisnika kredita
 • penzioni ček
 • ugovor o radu (opciono)
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • predugovor sa prodavcem/investitorom/izvođačem radova
 • list nepokretnosi – ne stariji od 30 dana
 • ovlašćenje za procjenu vrijednosti nekretnine
 • kopija matrikule (za pomorce)

Dodatna dokumentacija koju donosi preduzetnik:

 • potvrda iz Poreske uprave o izmirenim obavezama
 • poreska prijava za prošlu godinu

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

Formular za prijavu

+382