hipotekarni-kredit

CKB kredit za refinansiranje

Ako želite da objedinite sve kredite ili želite da ih na jednostavniji i lakši način otplatite, odaberite CKB refinans kredit koji omogućava refinansiranje kreditnih obaveza u bankama i mikrokreditnim institucijama u Crnoj Gori.

Ovaj refinansirajući kredit pruža vam mogućnost otplate kreditnih obaveza, a ukoliko vam je potrebna dodatna gotovina, Banka vam je može odobriti.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji imaju regulisan boravak i radni odnos u Crnoj Gori, zaposlenima u kompanijama na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima.


Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 25.000 EUR (bez žiranata)
 • rok otplate od 3 do 72 mjeseca

Reprezentativni primjer

 10.000 EUR15.000 EUR25.000 EUR
Period otplate 72 mjeseca 72 mjeseca 72 mjeseca
NKS (godišnja) 6.99% 6.99% 6.99%
Mjesečni anuitet 170,45 EUR 255,68 EUR 426,13 EUR
Administrativna naknada    150 EUR 225 EUR 375 EUR
Ukupna kamata 2.272,57 EUR 3.408,85 EUR 5.681,42 EUR
EKS 7.81% 7.81% 7.80%
Ukupni troškovi** 2.427,57 EUR 3.638,85 EUR 6.061,42 EUR
Ukupan dug 12.427,57 EUR 13.638,85 EUR 31.061,42 EUR

 

 *Za rok otplate duži od 6 godina, u skladu sa poslovnom politikom, Banka zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva obezbjeđenja i primijeni drugačiju cjenovnu politiku.

Za iznos kredita od 25.000 eura sa rokom otplate 10 godina, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 8,99%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9.76%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 12.989,33eura, troškovi naknade za odobravanje kredita (1,50% - 375 eura), trošak 1 mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 38.369,33eura, dok mjesečna rata iznosi 316,58 eura.

**Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 EUR) i upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR). 

Reprezentativni primjeri su izkazani na primjeru obračuna od 1. 3. 2024. godine.

Kreditni kalkulator

Odobrenje za 1 dan!

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita Kreditnom registru (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1,50% od iznosa kredita.


Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • do 70 godina starosti na datum posljednje rate

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu korisnika kredita
 • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta (ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • ovlašćenje za naplatu sa računa pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija lične karte ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • formular za unos ličnih podataka
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • dokumentacija za ovjeru (popunjava poslodavac ili fond PIO), ne starija od 30 dana, ili kopija matrikule za pomorce
 • izjava o otpremnini
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • platne liste za poslednja 3 mjeseca

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u filijali tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

CKB kredit za refinansiranje

Zainteresovani ste za CKB kredit za refinansiranje? Aplicirajte online.

Aplicirajte online