hipotekarni-kredit

CKB hipotekarni keš kredit - ponuda do 31.12.2021.

Nenamjenski gotovinski kredit kojim raspolažete baš onako kako želite.

Mjesečnu ratu prilagodite svom budžetu, a novcem upravljajte u skladu sa svojim potrebama – refinasirajte postojeće obaveze, opremite stan ili kupite zemljište!

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen rezidentima i nerezidentima sa regulisanim zaposlenjem i boravkom u Crnoj Gori, zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima, penzionerima, preduzetnicima (moraju postojati minimum godinu dana), klijentima sa drugim vidom redovnih prihoda koje mogu dokazati.

Ponuda se odnosi na nova kreditna zaduženja klijenata do 31. 12. 2021, dok će se za klijente koji već imaju kreditna zaduženja u cilju dobijanja uslova iz ove ponude u svakom pojedinačnom slučaju odlučivati u skladu sa internim aktima i poslovnom politikom banke.

Ispunjenost uslova za odobravanje kredita u svakom pojedinačnom slučaju cijeniće se u skladu sa internim aktima banke.

Prednosti

CKB hipotekarni keš krediti, ponuda do 31.12.2021:

 • nominalna kamatna stopa (NKS) od 4,99 % (EKS 5,17%*)
 • naknada za odobravanje kredita u iznosu 1%
 • kredit se odobrava u iznosima od 3.000 EUR do 150.000 EUR
 • rok otplate od 12 do 240 mjeseci
 • banka za vas preuzima sljedeće troškove: procjena nekretnine, taksa za upis hipoteke u Upravi za nekretnine i ovjera notarskog zapisa založne izjave

Reprezentativni primjer

 40.000 EUR50.000 EUR80.000 EUR
Period otplate 180 mjeseci 240 mjeseci 240 mjeseci
NKS (godišnja) 4,99% 4,99% 4,99%
Mjesečni anuitet 313,81 EUR 326,66 EUR 522,65 EUR
Naknada za odobravanje kredita 400 EUR 500 EUR 800 EUR
Ukupna kamata 16.486,10 EUR 28.397,82 EUR 45.436,38 EUR
Trošak procjene nepokretnosti 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Polisa osiguranja nekretnine 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Ugovor o hipoteci 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Upis hipoteke 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti   8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 5,24% 5,17% 5,15%
Ukupni troškovi* 17.098,82 EUR   29.110,54 EUR   46.449,10 EUR
Ukupan dug 57.098,82 EUR  79.110,54 EUR 126.449.10 EUR 
       

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, naknade za odobravanje kredita, naknade za mjenice (4 EUR), upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR), trošak procjene nepokretnosti (u ovom slučaju banka preuzima trošak), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 EUR), trošak ugovora o hipoteci (u ovom slučaju banka preuzima trošak), trošak upisa hipoteke (u ovom slučaju banka preuzima trošak) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 22.10.2021. godine.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi mjenice (2 EUR) i upita Kreditnom registru (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1% od iznosa kredita


Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • u momentu dospijeća posljednje rate, klijent ne može biti stariji od 70 godina
 • kredit se odobrava po fiksnoj ili varijabilnoj kamatnoj stopi

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 • hipoteka prvog reda na nekretninu upisanu u korist Banke
 • polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • žirant/sudužnik
 • polisa životnog osiguranja (opciono)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija identifikacionog dokumenta ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica korisnika kredita
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana) ili penzioni ček
 • ugovor o radu (opciono)
 • saglasnost za pristup RKB-u i kopija naloga uplate za RKB
 • list nepokretnosti – ne stariji od 30 dana (ukoliko je potreban)
 • ovlašćenje za procjenu vrijednosti nekretnine
 • kopija matrikule (za pomorce)

Dodatna dokumentacija koju donosi preduzetnik:

 • potvrda iz Poreske uprave o izmirenim obavezama
 • poreska prijava za prošlu godinu

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Formular za prijavu

+382