CKB

Garancije za plaćanje

 • Obezbijedite svoja potraživanja
 • Pruža sigurnost da će ugovoreni posao biti korektno i blagovremeno završen
 • Omogućava širenje poslovnih odnosa
 • Dugogodišnje iskustvo Banke
 • Najveća klijentska baza
 • Profesionalan odnos sa klijentima

Opis proizvoda

Danas se najveći dio prodaje obavlja uz odloženo plaćanje. U tom smislu potrebno je obezbijediti svoja potraživanja na adekvatan način i kompanije u tu svrhu mogu koristiti garancije za plaćanja. Garancija za plaćanje predstavlja bankarsku garanciju kojom banka garantuje uredno izmirenje obaveza prema dobavljačima nakon određenog perioda uz ispunjenje određenih uslova.
Garancija za plaćanje može biti izdata i kao Revolving garancija za plaćanje ili Garancija obima. Ona predstavlja garanciju kojom banka garantuje za odobreni limit, odnosno za iznos do kojeg klijent može da povlači i plaća robu po određenom ugovornom aranžmanu, u okviru određenog roka trajanja garancije. Ova vrsta garancije je posebno pogodna kompanijama koje vrše česte nabavke od određenog dobavljača, a koji želi da obezbijedi svoja potraživanja.

Cijena proizvoda

Za izdavanje garancije banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 2,00% - 3,00% godišnje od odobrenog iznosa garancije. U posebnim slučajevima menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja aplikacije za izdavanje garancije za plaćanje Banke, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. zahtjev za izdavanje garancije za plaćanje u kucanoj formi, sa svim važnim podacima o preduzeću,
 2. bilanse preduzeća za posljednju godinu poslovanja,
 3. rješenje Uprave carine Republike Crne Gore kojim se određuje tip garancije.
Uz prethodno navedeno, dokumentacija koju je potrebno dostaviti, nezavisno od vrste garancije za čije izdavanje klijent aplicira je:

 1. kopija rješenja o registraciji,
 2. kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti,
 3. kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. kopija OP obrasca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
 5. komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Iskaz o promjenama na kapitalu, Bilans stanja – pomoćni obrazac, Bilans uspjeha – pomoćni obrazac, Poreska prijava poreza na dobit, Obračun amortizacije za poreske svrhe) za posljednje 3 godine, ovjeren od strane Privrednog suda,
 6. zaključni list za posljednje 3 godine,
 7. zaključni list za period tekuće godine, finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i uspjeha) za tekuću godinu – presjek.

Kako do garancije?

Preduzeće podnosi zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Banci. Zahtjev za izdavanje garancije mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlašćene osobe iz preduzeća. Zahtjev mora da sadrži podatke na osnovu kojih se može sagledati cijeli posao i uraditi ekonomsko-finansijska analiza. Na osnovu dostavljene dokumentacije i urađene analize, Kreditni komitet donosi odluku o odobrenju garancije, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora sa klijentom.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.