CKB

Carinske garancije

 • Omogućava lakši i brži uvoz potrebne robe
 • Dugogodišnje iskustvo Banke
 • Najveća klijentska baza
 • Profesionalan odnos sa klijentima

Opis proizvoda

Carinskom garancijom Banka garantuje Upravi carina Crne Gore redovno izmirenje obaveza po osnovu akciza, poreza, carinskog duga i ostalih dažbina od strane klijenta, a u zavisnosti od carinskog procesa. Ove garancije se mogu koristiti i kao obezbjeđenje plaćanja nekih od poslova - skladištenje robe, tranzit robe, aktivno i pasivno oplemenjivanje robe.
Carinska garancija se može izdati kao zajednička ili kao pojedinačna. Zajednička garancija se izdaje na period od godinu dana i odnosi se na ukupnu vrijednost robe za dati period, dok pojedinačna može da se koristi za samo jedan, određeni uvoz robe. Proizvod je namijenjen svim pravnim licima čije poslovanje uključuje uvoz robe, bilo da je to osnovni ili posao koji podržava osnovni posao kompanije.

Cijena proizvoda

Za izdavanje garancije banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 2,00% - 3,00% godišnje od odobrenog iznosa garancije. U posebnim slučajevima menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja aplikacije za izdavanje carinske garancije Banke, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. zahtjev za izdavanje carinske garancije u kucanoj formi, sa svim važnim podacima o preduzeću,
 2. bilanse preduzeća za posljednju godinu poslovanja,
 3. rješenje Uprave carine Republike Crne Gore kojim se određuje tip garancije.
Uz prethodno navedeno, dokumentacija koju je potrebno dostaviti, nezavisno od vrste garancije za čije izdavanje klijent aplicira je:

 1. kopija rješenja o registraciji,
 2. kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti,
 3. kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. kopija OP obrasca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
 5. komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Iskaz o promjenama na kapitalu, Bilans stanja – pomoćni obrazac, Bilans uspjeha – pomoćni obrazac, Poreska prijava poreza na dobit, Obračun amortizacije za poreske svrhe) za posljednje 3 godine, ovjeren od strane Privrednog suda,
 6. zaključni list za posljednje 3 godine,
 7. zaključni list za period tekuće godine, finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i uspjeha) za tekuću godinu – presjek.

Kako do garancije?

Preduzeće podnosi zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Banci. Zahtjev za izdavanje garancije mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlašćene osobe iz preduzeća. Zahtjev mora da sadrži podatke na osnovu kojih se može sagledati cijeli posao i uraditi ekonomsko-finansijska analiza. Na osnovu dostavljene dokumentacije i urađene analize, Kreditni komitet donosi odluku o odobrenju garancije, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora sa klijentom.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.