CKB

Obavještenje o zaključenju Aneksa br. 1 Ugovora o kupovini akcija Societe Generale Banka Montenegro AD

11.07.2019.

Obavještenje o zaključenju Aneksa br. 1 Ugovora o kupovini akcija Societe Generale Banka Montenegro AD

Dana 28.02.2019. godine, obavijestili smo Vas da je Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) potpisala Ugovor o kupovini 87.602 akcija Societe Generale Banka Montenegro AD, i koje čine 90,5578% ukupnog akcijskog kapitala ovog emitenta (u daljem tekstu: Akcije), po cijeni od EUR 461,81 za jednu akciju, što ukupno iznosi EUR 40.455.538,00 (u daljem tekstu: Ugovor). Potpisnici Ugovora su (i) Banka kao kupac, (ii) Societe Generale a société anonymekao prodavac (u daljem tekstu: Prodavac) i (iii) OTP Bank Plc kao matična banka u svojstvu jemca za Banku (u daljem tekstu zajedno se pominju kao: Ugovorne strane).

Na Skupštini akcionara Societe Generale Banka Montenegro AD održanoj 15. maja 2019. godine, donešena je odluka kojom se svim akcionarima odobrava isplata dividende u ukupnom iznosu od 5.329.022,16 EUR za poslovnu 2018. godinu.

Kao rezultat odluke o isplati dividende, Ugovorne strane su dana 03.07.2019. godine zaključile Aneks br. 1 Ugovora kojim se umanjuje kupoprodajna cijena.

Ovim putem Vas obavještavamo da kupoprodajna cijena akcija iznosi 35.629.692,37 EUR (406,72 EUR po akciji).

Ugovorne strane će u narednom periodu preduzeti aktivnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima neophodne za realizaciju kupovine akcija Societe Generale Banka Montenegro AD.