CKB

CKB overdraft

 • od 50 EUR do 3000 EUR
 • Za sve zaposlene i penzionere
 • Starost: minimum 21 godina

Opis proizvoda

Svim klijentima CKB-a, zaposlenima i penzionerima, bez obzira na godine, koji zadovoljavaju određene uslove, biće odobravan minus na tekućem računu (overdraft) u iznosu od 50 EUR do 3000 EUR. Ugovori će se sklapati na 12 mjeseci uz mogućnost automatskog obnavljanja. Otplata kredita će se vršiti po automatizmu sa transakcionog računa korisnika u trenutku priliva redovnog ili vanrednog prihoda korisnika. U zavisnosti od klasifikacije klijenta zavisiće i visina odobrene kamatne stope.

Sredstva koja se koristie kao obezbjeđenje po ovom kreditu su: (1) mjenica i mjenično ovlašćenje koje mora biti ovjereno u sudu (kao preduslov za aktivaciju overdrafta), i opciono (2) administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita.

Uslovi odobravanja kredita

Opšti preduslovi koje korisnik overdraft kredita mora da ispunjava:

 • Starost: minimum 21 godina;
 • Minimum 6 mjeseci u radnom odnosu u istoj kompaniji i da ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme;
 • Da je državljanin Crne Gore ili nerezident sa stalnim radnim odnosom u Crnoj Gori;
 • Klijent se ne nalazi na bančinoj internoj crnoj listi;
 • Da se kompanija ne nalazi na bančinoj internoj crnoj listi;
 • Da klijent prima platu ili penziju preko CKB-a minimum 3 mjeseca.

Finansijski preduslovi koje klijent mora da ispunjava:

 • Neto mjesečna plata/penzija klijenta mora iznositi minimum 90 EUR;
 • Neto mjesečna plata korisnika kredita mora biti duplo veća od svih mjesečnih obaveza po kreditima u svim bankama.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

 • Zahtjev za CKB overdraft kredit;
 • Kopija lične karte ili pasoša (za nerezidente je neophodno kopirati stranu pasoša gdje se vidi odobrenje privremenog boravka izdatog od strane MUP-a CG);
 • Potvrda o plati i zapošljenju ne starija od 30 dana;
 • Administrativna zabrana na platu/penziju (opciono);
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje naknadno – kao preduslov za aktivaciju overdrafta;
 • Izjava o otpremnini (u bančinom obrascu za Overdraft).
Pored navedene dokumentacije, Banka zadržava pravo da od klijenta traži i dodatnu dokumentaciju ako ocijeni da je potrebno.

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB overdraft su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.